Användarvillkor

Användarvillkor för Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr:s ansöknings- och bidragshanteringssystem: tvasprakiga.rimbert.fi

1. Tjänsten levereras av Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr, FO-nummer 1749439-3, kontaktuppgifter: Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors, ombud@tvasprakiga.fi

2. Tjänsten är ett elektroniskt system för ansökningar och hantering av bidrag. Tjänsten inriktar sig till bidragssökande och -mottagare.

3. Via tjänsten kan sökande skicka elektroniska bidragsansökningar och hantera sina bidrag så som rekvirera beviljade bidrag och redovisa dem. Den sökande ansvarar för riktigheten i uppgifter som denne sparar i tjänsten. Tjänsteleverantören kontrollerar inte riktigheten i uppgifter som anges av den sökande, såsom riktigheten i uppgifter i ansökan.

4. Tjänsteleverantören ansvarar för att de ansökningar som gjorts via tjänsten mottagits endast när tjänsten har meddelat användaren om att alla obligatoriska fälten i ansökan är ifyllda och ansökan har skickats in.

5. Användaren får ett personligt användarnamn och lösenord för tjänsten och ansvarar för användning av tjänsten som sker med dessa, dvs. uppger korrekt information om sig själv och inte delar sitt lösenord eller beviljar åtkomst till sitt sökandekonto åt andra. Organisationer och arbetsgrupper kan internt besluta om att flera än en användare utnyttjar användarnamnet så länge som inloggningsinformation hanteras på ett säkert sätt så att utomstående inte får tillgång till användarkontot. Kontaktpersonen är ansvarig för användarnamnet.

6. Tjänsteleverantören förbinder sig att skydda personuppgifter som sparats i tjänsten i egenskap av registeransvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

7. I princip är tjänsten tillgänglig 24/7/365. Tjänsteleverantören ansvarar emellertid varken för avbrott i användningen av tjänsten eller för hinder eller störningar som dessa orsakar för användningen av tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst helt och hållet eller delvis avsluta tjänsten eller göra ändringar enligt eget önskemål. Tjänsteleverantören har även rätt att omedelbart frånta användaren dennes användarbehörighet om användaren bryter mot dessa användarvillkor. I övriga fall bör tjänsteleverantören i rimlig tid ge en uppsägningsanmälan om upphörande av tjänster eller behörigheter.

8. Registrerad användning av tjänsten förutsätter att användaren samtycker att följa dessa användarvillkor. Användaren godkänner dessa villkor i samband med registreringen. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra dessa villkor, varvid ändringarna träder i kraft när användaren godkänner ändringarna i samband med registrering i tjänsten.

9. Tvister i anslutning till användning av tjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt.

I Stiftelsen för det tvåspråkiga Finlands registerbeskrivning finns mera information om registerupprätthållaren och hanteringen av personuppgifter.